Иновации и добри практики през учебните 2020/2021 и 2021/2022 години

Основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик е със статут на иновативно от учебната 2017/2018 година, след като бе вписано в Списъка на иновативните училища в България под №105 с решение №472 от 9.07.2018 г. на Министерския съвет на базата на подаден до 31 януари 2018 година формуляр за кандидатстване.

От учебната 2020/2021 година училището е вписано в Списъка на иновативните училища в България под №101 с решение на Министерски съвет №584 от 20 август 2020 година с период на реализация на дейностите – четири години.

Описание на иновацията

Името на проекта е „Заедно “. Дейностите се реализират от I до VII клас по предметите български език, математика и английски език с акцент интердисциплинарните връзки.

Методи на преподаване

В иновацията са заложени нови методи на преподаване и промяна на учебната среда за реализиране на поставените цели. Основни иновативни методи – рисуване на идеи, мисловна карта, лавина, техника на разделения постер.

Цели:

 • създаване на различна, нетрадиционна образователна среда, която предоставя възможност за прилагане на иновативни методи;
 • ангажиране, подпомагане и повишаване мотивацията на учениците за учене;
 • утвърждаване на училището като предпочитано място;
 • надграждане взаимоотношенията в училищната общност.

Иновативно основно училище отново е част от Националната програма „Иновации в действие“. За учебната 2020/2021 година училището е сключило договори с две учебни заведения – иновативно 97 СУ „Братя Миладинови“ – София и неиновативното ОУ „Константин Костенечки“ – с. Костенец.

 

План на изпълнение

През първата година на иновацията – учебната 2020 /2021 година, са реализирани тематични интердисциплинарни уроци, част от графика за реализиране на иновативни дейности. Във връзка с преминаването в ОРЕС поради пандемията от Ковид – 19 в края на първия учебен срок, реализирането на дейностите се проведе през втория учебен срок. Проведените интердисциплинарни уроци са 9, като 3 от тях са част от съвместните инициативи по НП „Иновации в действие“.

ИНОВАЦИИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В ИОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПАЗАРДЖИК

 • 23.02.2021 г. – иновативен урок по математика и английски език в IV а на тема „Умножение с числото 10“;
 • 25.02.2021 г. – иновативен урок по литература и история и цивилизации в VII а клас на тема „Защита и възхвала на родното слово в одата „Българският език” на Иван Вазов. Генеология на Вазовия род. „;
 • 17.03.2021 г. – иновативен урок по математика и английски език във II а на тема „Умножение с числото 7. How many? Броими съществителни имена.“

 

ИНОВАТИВЕН ПАНЕЛ „ЗАЕДНО” – 12.05.2021 г. –  с участието на 97 Иновативно средно училище „Братя Миладинови“ – София и неиновативно основно училище „Константин Костенечки“ – Костенец.

 • иновативен урок по английски език и математика в III а на тема „Секунда“;
 • иновативен урок по БЕЛ и английски език в IV а на тема „Съобщително изречение. Дъга от цветя – ромска приказка.“;
 • иновативен урок по БЕЛ, история и цивилизации, география и икономика и математика в V а на тема „По коридорите на времето. Височина в триъгълник. „

Други иновации, реализирани в ИОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик

 • 13.05.2021 г. – иновативен урок по математика в VI а на тема „Приложение на пропорциите“;
 • 13.05.2021 г. – иновативен урок по ЗП БЕЛ, Самоподготовка в ЦДОУ в I а на тема „Нашата азбука“;
 • 26.05.2021 г. – иновативен урок по английски език в V а на тема „Времената в английския език“.

Предизвикателството, пред което се изправиха всички участници в обучителния процес – учители, ученици и родители,  при изпълнение на иновативните дейности, а именно: работа в нетрадиционна училищна среда, израждането на нов тип отношения в училищната общност, излизане извън рамките на класно – урочните методи на преподаване, показа че разчупването на традиционния начин на обучение надгражда знанията и уменията на учениците, повишава вярата на родителите, че на техните деца е дадена реална възможност да показват своите възможности.

Тези нови отношения в училище станаха причина приза „Клас на месеца“ под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“  в конкурса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Пазарджик за месец май 2021 година да бъде спечелен от Vа клас с класен ръководител г-жа Сашка Дикова. Петокласниците станаха и Клас на годината 2021. Те спечелиха сърцата на журито с основното си мото, което те прилагат всеки ден, а именно – да бъдем добротворци. Учениците бяха наградени с еднодневна екскурзия до София, при която посетиха Шоколадовата работилница и емблематични  културни паметници и институции в столицата.

   

ИНОВАЦИИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В ИОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПАЗАРДЖИК – ТУК!

„ЗАЕДНО МОЖЕМ“ – 29.06.2022г. – ТУК!