Предстоящи обучения, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

 

1. В гр. Банкя ще се проведе обучение по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, поддейност 3.5 „Обучения за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“.

В обучението ще вземат участие трима педагогически специалисти:

  • Димитринка Богалинова – старши учител в трета и четвърта подготвителна група;
  • Иво Найденов – старши учител в ГЦОУД в начален етап;
  • Даниела Стоянова – старши учител в начален етап.

Обучители ще бъдат специалисти от НЦПКПС, гр. Банкя.