От учебната 2023-2024 година ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик започна работа по проект „Успех за теб“ в следните три дейности:

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца.

От 02 октомври 2023 г. в училището е назначен образователен медиатор. Със Заповед №70 от 17.10.2023г. на директора на училището е утвърден Годишен план за работата на образователния медиатор за учебната 2023/2024 година.

Реализират се съвместни дейности и инициативи между родителите и непедагогическия персонал, които допринасят за обединяването на усилията им за подкрепа на целите и визията на училището по отношение на изграждането на мултикултурна образователна среда и формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

В ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик дейността е свързана с предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие и е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности за осигуряване на по-доброто им приобщаване в системата на училищното образование и успешната им бъдеща социализация и личностна реализация.

От 1 ноември 2023 г. по проекта е назначен училищен психолог, а със Заповед №348 от 07.02.2024 г. на директора на училището са определени  ръководители и  пакети за учебни часове за допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП, както следва:

  • БЕЛ;
  • Математика;
  • Ресурсно подпомагане.

Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

В ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик изпълнението на дейността е насочена към организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици от I – VII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета.

Със Заповед №348 от 07.02.2024 г. на директора на училището са определени  ръководители на групи за допълнително обучение в начален и в прогимназиален етап, както следва:

  • в начален етап – 3 групи по БЕЛ в I, II и III клас;
  • в прогимназиален етап – 2 групи по  БЕЛ и 1 по математика в VII клас.
ДЕЙНОСТ 2
ДЕЙНОСТ 3
ДЕЙНОСТ 4