Оценка „Отличен“ по извършените дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дадоха експерти от Организация за икономическо сътрудничество и развитие и представители на управляващия орган на ОПНОИР по време на посещението си в ОУ „Христо Ботев“.
Оценителите бяха впечатлени от психоклимата и атмосферата в училището и от отношенията училищен екип – ученици – родители.