Иновации и добри практики през учебната 2023/2024 година

Основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик е със статут на иновативно от учебната 2017/2018 година, след като бе вписано в Списъка на иновативните училища в България под №105 с решение №472 от 9.07.2018 г. на Министерския съвет на базата на подаден до 31 януари 2018 година формуляр за кандидатстване.

От учебната 2020 година училището е вписано в Списъка на иновативните училища в България под № 101 с решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година с период на реализация на дейностите – четири години. Всяка учебна учена Министерството на образованието и науката актуализира този списъка. С решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списъка на иновативните училища в България за учебната 2021/2022 година Иновативно основно училище „Христо Ботев“, гр. Пазарджик е под номер 212.

Описание на иновацията

Името на проекта е „Заедно “. Дейностите се реализират от I до VII клас по предметите български език, математика и английски език с акцент интердисциплинарните връзки.

Методи на преподаване

В иновацията са заложени нови методи на преподаване и промяна на учебната среда за реализиране на поставените цели. Основни иновативни методи – рисуване на идеи, мисловна карта, лавина, техника на разделения постер.

Цели:

  • създаване на различна, нетрадиционна образователна среда, която предоставя възможност за прилагане на иновативни методи;
  • ангажиране, подпомагане и повишаване мотивацията на учениците за учене;
  • утвърждаване на училището като предпочитано място;
  • надграждане взаимоотношенията в училищната общност.

ИНОВАЦИИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА В ИОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПАЗАРДЖИК

За учебната 2023/2024 година училището е сключило договори с три учебни заведения – ИОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Варна; ОУ „Хан Аспарух“, гр. Добрич.

         

       

20.03.2024 г.

„Фолклорът на Пазарджик“ – занимания по интереси; музика в ГЦОУД Vа – VIIа класове

       

21.03.2024 г.

„Езиково пътешествие“ – БЕЛ в IIа и IIIа класове

     

„Рибният буквар – ново начало“ – интегриран урок по БЕЛ, Математика, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

в VIIа клас.

„Светът на приказките“ в ПГ и Iа.

   

„Моят роден край – в миналото и днес“ – група Занимания по интереси „Езикознание“ и краезнание; БЕЛ и История и цивилизации

в IVа, Vа, VIа

       

22.03.2024 г.

 „Светът на математиката“ – интегриран урок по математика и БЕЛ в Iа и IIа класове

       

„Спри – червено! Премини – зелено!“ – интегриран урок по АЕ, ФВС, БДП в IVа клас.

       

За учебната 2022/2023 година училището е сключило договори с три учебни заведения – Иновативно основно училище „Свети княз Борис I“, гр. Бургас, Средно училище „Христо Ботев“, гр. Айтос, Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белослав – съвместно богато преживяване с приятели, партньори, съмишленици. Богатство от идеи и много настроение!

       

       

   

ИНОВАЦИИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В ИОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПАЗАРДЖИК

  • 05.04.2023 г. – „Потърси, намери, опознай“ – самоподготовка в I а клас ГЦОУД

С много вълнение малките първокласници посрещнаха гостите от трите училища. Показаха завидни знания по  родинознание и български език и литература. Реагираха емоционално с познания върху интерактивните технологии. Всички много се забавляваха.

       

       

   

  • 05.04.2023 г. – „За животните с любов…“ – занимания по интереси; човекът и природата, английски език в III а и IV а класове – ГЦОУД.

Учениците се състезаваха в два отбора. Работиха в електронна платформа, пяха и попълваха кръстословица. Показаха своите знания по английски език чрез диалог между двама ученици в ролята на котки. Изводът от урока беше направен чрез анаграма.

       

       

     

  • 05.04.2023 г. – „Гайда да засвири, хоро да се извие“ – занимания по интереси, музика в ГЦОУД Vа – VIа -VIIа.

Учениците и участниците в панела се докоснаха до автентично изпълнение на каба гайда и джура гайда от световноизвестния гайдар Людмил Сотиров. Най-интересно и емоционално беше изпълнението на народната песен „Пустоно лудо и младо“ под звуците на каба гайдата.

       

       

     

  • 06.04.2023 г. – „Празниците у нас и по света!“иновативен бинарен урок по английски език и физическо възпитание и спорт в III а клас.
Обстановката в часа беше емоционална и забавна, защото беше свързана освен със знания по английски език и с физическа активност.
Учениците се запознаха с любими празници, които се празнуват в цял свят.
       
       
   
  • 06.04.2023 г. – „Аз, главата на семейството! За какво? Колко? Как?“ – интегриран урок в VI а и VII а класове по математика и технологии и предприемачество.

Чрез метода на обърнатата класна стая ученици за кратко станаха учители и представиха темата на урока: четене и интерпретиране на данни и начин за съставяне на семеен бюджет. Учениците решиха две математически задачи, в които трябваше да определят дали заделените спестявания на „семейство Иванови“ ще стигнат за ремонт на детската стая. След което получените данни попълниха в кръгова и правоъгълна диаграми. Чрез играта „Стани богат“ в края на часа учениците провериха своите знания.