Иновации и добри практики през учебните 2018/2019 и 2019/2020 години

Основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик е със статут на иновативно от учебната 2017/2018 година, след като бе вписано в Списъка на иновативните училища в България под №105 с решение №472 от 09.07.2018 г. на Министерския съвет на базата на подаден до 31 януари 2018 година формуляр за кандидатстване.

Описание на иновацията

Името на проекта е „Ние и нещата, които обичаме“. Иновативният процес бе развит в начален етап – IIIа – IVа клас по учебен предмет Английски език – общообразователна подготовка като обхваща учебните 2018/2019 и 2019/2020 години. Заложеният двегодишен период е мотивиран от факта, че учениците завършват в четвърти клас начален етап от своето образование.

Методи на преподаване

 В иновацията са заложени нови методи на преподаване и промяна на учебната среда за реализиране на поставените цели.

Цели:

 • създаване на различна, нетрадиционна образователна среда, която предоставя възможност за прилагане на иновативни методи;
 • ангажиране, подпомагане и повишаване мотивацията на учениците за учене;
 • утвърждаване на училището като предпочитано място;
 • надграждане взаимоотношенията в училищната общност.

План на изпълнение

 През първата година на иновацията – учебната 2018/2019 година, са реализирани четири тематични интердисциплинарни урока, на които присъстваха колеги учители, родители, представители на РУО – Пазарджик:

 • „Това съм аз“ – английски език, български език, изобразително изкуство, информационни технологии;
 • „Аз опознавам света“ – английски език, човекът и природата, изобразително изкуство, музика;
 • „Това е моят свят. Великден.“ – английски език, български език, човекът и природата, изобразително изкуство;
 • „Без граници“ – английски език, български език, човекът и природата, изобразително изкуство, музика.

Иновативните методи на преподаване като мисловна карта, метод на бързи въпроси и отговори, беседа и др. се прилагат в реализацията на теми като:

 • „Вълшебните приказки“ – английски език и литература;
 • „Предлози, фрази и лексикални единици: Къде е…?, Това е…, Това са…“ – английски език, български език, изобразително изкуство
 • „Добави реклама“ – английски език, български език, информационни технологии
 • „Ние и природата“ – английски език, български език, човекът и обществото, изобразително изкуство;
 • „Дишане – как да спортуваме правилно“ – английски език, български език, физическо възпитание и спорт.

 

Новата учебна 2019 -2020 година иновативно основно училище „Христо Ботев“ стартира с разширен обхват на дейностите по основната иновация на тема „Зелената стая“ с акцент разширяване и надграждане на знанията и уменията на учениците за разделно събиране на отпадъци, тяхното рециклиране както и опазването на околната среда, и нов иновативен проект: „Да почувстваме математиката“ – IIа клас: №147 в Списъка на иновативните училища с решение №479 от 05.08.2019 г. на Министерския съвет.

Заложените дейности бяха съобразени и с изпълнението на инициативите съгласно сключените през месец май 2019 година по Национална програма „Иновации в действие“ договори за сътрудничество между ИОУ „Христо Ботев“ и две пловдивски училища ОУ „Елин Пелин“ и НУ „Климент Охридски“.

На 30.10.2019 г. иновативният екип към ИОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик и директорът на училището г-жа Боряна Кънева – Томова реализираха първата дейност от мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри иновации с посещение в ИОУ „Елин Пелин“ – Пловдив на тема: „Иновативен пъзел“. Бяха посетени и дискутирани 4 иновативни дейности:

 • „Фолклор от шоплука“ – иновативен урок по музика – VI клас;
 • „Богатият мравей“ – иновативен урок по БЕЛ – IV клас;
 • „Най-забавният читателски дневник. Да поощрим малките читатели.“ – съвместна инициатива на III клас и НЧ „Гого Мавров“;
 • „Намиране на неизвестен елемент“ – самоподготовка III клас.

На 05-06.11.2019 г. с цел реализиране и популяризиране на иновативните идеи по НП „Иновации в действие“ учители и ученици от НУ „Климент Охридски“ – Пловдив взеха участие в представените интердисциплинарни уроци в ИОУ „Христо Ботев“, част от темата „Иновативен панел“:

 • „Habitats / Естествена среда на живот“ – IVа клас;
 • „Изваждане на двуцифрени числа без преминаване“ – IIа клас.

Учениците от пловдивското училище се включиха с ентусиазъм в изпълнението

на поставените задачи и работи екипно със своите връстници от нашето училище.

На 13.11.2019 г. ИОУ „Христо Ботев“ бе домакин на втората част от дейностите на тема „Иновативен панел“ с гости партньорите от ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив:

 • „Събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване“ – IIа клас: математика и английски език;
 • „Eco Robot. Healthy food – healthy life“ – IVа клас – английски език, български език, математика, изобразително изкуство;
 • „Европа и европейците. Настояще и бъдеще.“ – VIа и VIIа клас – география и икономика, български език.

Съгласно договорите за сътрудничество по НП „Иновации в действие“ бяха изготвени следните рекламни материали:

 • Рекламни брошури;
 • Календари;
 • Постери;
 • Фотоалбум;
 • Презентации.

Графикът на заложените през втория срок на учебната 2019 -2020 година дейности се промени поради наложената извънредна обстановка и преминаването на дистанционно обучение във връзка с пандемията от Ковид – 19. Въпреки това заплануваните добри практики се проведоха, като се реализираха и допълнителни иновативни уроци. Работата в онлайн среда повиши мотивацията за учене на учениците, те продължиха да бъдат активни и отговорни участници в обучителния процес  и представяха навреме изготвените от тях проекти.

Поради извънредната епидемиологична ситуация заплануваният последен иновативен урок в IVа клас, който трябваше да се реализира с помощта на партньорската организация – фирма КРЕЗ в класната стая на открито (специално построена по проект беседка в двора на училището, в зелената тревна площ) , се осъществи във виртуалната класна стая.

Реализирани иновативни дейности по време на онлайн обучението във виртуалната класна стая:

 • „Умножение и деление с 8. Упражнение.“ – IIа клас – математика и информационни технологии;
 • Ester / Великденска работилница – IVа клас – английски език, български език, изобразително изкуство;
 • „How to measure with hand span, foot span or cubit? / Как да измерваме с педя, стъпка и лакът?“ – IVа клас – английски език, български език, математика;
 • „Събиране и изваждане на числата до 100“ – IIа клас – математика, ФВС, английски език;
 • „Global warming“ – IVа клас – английски език, български език, изобразително изкуство.

Допълнителни дейности на иновативния екип и учениците от иновативните паралелки:

 • 10.2018 г. – Областна конференция на иновативните училища, организатори: РУО – Пазарджик, ПУ „Паисий Хилендарски“, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик;
 • 12.2018 г. – Първа национална конференция: Национален форум за иновации в образованието, София Тех парк, организатор: Минисгерството на образованието и науката;
 • 04.2019 – Изграждане на успешен екип – общинска конференция, организатор: РУО – Пазарджик;

Предизвикателството, пред което се изправиха всички участници в обучителния процес – учители, ученици и родители,  при изпълнение на иновативните дейности, а именно: работа в нетрадиционна училищна среда, израждането на нов тип отношения в училищната общност, излизане извън рамките на класно – урочните методи на преподаване, показа че разчупването на традиционния начин на обучение надгражда знанията и уменията на учениците, повишава вярата на родителите, че на техните деца е дадена реална възможност да показват своите възможности.

Тези нови отношения в училище станаха причина двата иновативни класа да спечелят приза „Клас на месеца“ под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“ в конкурса на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Пазарджик:

 • 03.2019 г.– IIIа клас – Клас на месец Март, класен ръководител Сашка Каменска, учител по английски език Теодора Христова;
 • 12.2019 г. – IIа клас – Клас на месец Декември, класен ръководител Валя Тошева.

За двегодишния период на иновацията иновативният екип е провел 13 заседания с протоколи към тях за съответните взети решения.

С решение на Педагогическия съвет №1, Протокол №3 от 09.01.2020 г. и дадено положително становище на Обществения съвет: решение №1 към Протокол №4 от 13.01.2020 г. ,както и събраните и входирани 137 декларации на родители, Иновативно основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик кандидатства с нов проект за включване в Списъка на иновативните училища за четиригодишен период 2020 – 2024 г. Проектът е с наименование „Заедно“ и увереността на учители, ученици и родители даде основание в иновацията да бъдат включени учениците от първи до седми клас.