НИЕ СМЕ РАЗУМНИ

Отговорност

НИЕ СМЕ СТРЕМИТЕЛНИ

Творчество

НИЕ СМЕ РЕШИТЕЛНИ

Качество

През пролетта на 1967 година започва строежът на ново училище в Пазарджик –

в югоизточния край на града – между главния канал „Паша арк“ и река Марица. Сградата е построена за две години, окончателното предаване става през 1970-та. През есента на същата година започват учебните занятия. Учебната година стартира с 18 паралелки –  шест в начален етап и дванадесет в прогимназиален етап.

С решение на Педагогическия съвет от 25 януари 1970 година училището носи името на гениалния поет и революционер Христо Ботев. На 23 януари 1973 година, по повод 125-тата годишнина от рождението на поета, името му е прието за патрон на училището.

1973 година – училището е базово по внедряване на програмата за обучение на 6-годишни първокласници. Учителският състав е награден със званието „Образцов колектив“ и грамота за високи успехи.

През месец май на учебната 1985 – 1986 година по повод Международната година на мира български мартеници, изработени от възпитаници на училището, достигат до децата на японския град Сакурай. Въвежда се чуждоезиковото обучение на английски, немски, френски и руски.

През този период училището се оборудва с нова съвременна електронна техника. Изграден е първият компютърен кабинет. Сформиран е мажоретен състав. Стартира проект „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

Училището разширява дейностите и постига отлични резултати при реализирането на проект МОГА. Работи успешно по проект УСПЕХ „Да направим училището привлекателно за младите хора“  и по проект „ Аз мога – дай ми шанс“ за деца със специални образователни потребности и деца с обучителни трудности по холандската програма по математика РЕМЕЛКА.

Успешно се изпълняват и дейностите по проект „Твоят час“, насочен към развитие на способностите на учениците в зависимост от техните интереси. Провокира се тяхното мислене и креативност с цел повишаване мотивацията им за учене чрез развиване на специфични знания, умения и компетентности. Продължава се работата по националната програма „С грижа за всеки ученик“ и националната програма Квалификация на педагогическите специалисти.

Със своята 50-годишна история Основно училище „Христо Ботев“ е доказателство за неповторимия дух, с който учители, ученици и родители следват мечтите си в осъществяване на благородната мисия да предават любовта към знанието и да оставят незабравима следа в летописната книга за бъдещите поколения.

Училището е санирано и обновено, класните стаи са модерно обзаведени, оборудвани с лаптопи и мултимедии, с интернет достъп и модерно обзаведен с интерактивна дъска кабинет по английски език, две компютърни зали за начален и прогимназиален етап, две спортни зали. С решение на Педагогическия съвет през май 2018 година се въведе ученическа униформа с цветовете на училището – жълто и синьо.

Не прекъсват дейностите по различни проекти: „Твоят час”, „Класна стая на открито” – проект „Обичам природата и аз” – Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда, Проектите „Подкрепа за успех” и „Нов шанс за успех”, проект „Образование за утрешния ден” към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година”.

От учебната 2017-2018 година в училището работи екип за подкрепа за личностно развитие на учениците, състоящ се от ресурсен учител, логопед, психолог и педагогически съветник, а също и образователен медиатор. 

Реализирани са успешно дейности по проектите „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Подкрепа за успех“, както и по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

През учебната 2023-2024 година училището работи по проектите „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, „Образование за утрешния ден“, „Успех за теб“ и НП „Иновации в действие“, НП „Информационни и комуникационни технологии“, НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.