През учебната 2021/ 2022 година в ОУ ”Христо Ботев” – Пазарджик продължи работата по проект „Подкрепа за успех”.

Според изискванията на проекта и спазвайки инструкциите, педагогическите специалисти идентифицираха пропуските и затрудненията  в обучението на учениците – въз основа на създадения инструментариум в самата платформа. Попълниха се индивидуалните карти на учениците и се установи риска от преждевременно напускане чрез създадените въпросници.  Сформираха се шест групи за допълнително обучение. В началото на учебната година заложените часове бяха  30, като в последствие бяха удължени с още 10 часа.

Сформираха се, във връзка с дейност 3 от инструкцията на проекта и в съответствие с чл.17 и чл.27 от Наредбата за приобщаващото образование, пет групи  по български език и литература и една група по математика – три   групи в начален етап на образованието и три –  в прогимназиален. Групите бяха гласувани и приети на Педагогически съвет.  Всеки ръководител състави тематична програма, която се одобри от Директора. Създаде се график за допълнителното обучение, съобразен със седмичното разписание и утвърден от Директора на училището.

Във всяка група има по 5 ученици. На всеки участник в проекта е създадено портфолио, което съдържа индивидуална карта, декларация за информираност от родител, проведения тест в началото на учебната година, отделните работни листове, тетрадки и тестове, върху които е работено, както и издадените за всеки десет часа удостоверения.