Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – дейности за учениците от I до VII клас

Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 4

На първото заседание на Комитета за наблюдение на програма „Образование“ 2021-2027, проведено на 28.04.2023 г., бяха изменени методологията и критериите за подбор по операция „Равен достъп в училищно образование в условията на кризи“ по приоритетно ос 5. „Равен достъп в училищно образование в условията на кризи“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР).

В тази връзка управляващият орган на ОПНОИР, определи начина, по който ще се финансират следните допълнителни или изменени дейности, одобрени от комитета за наблюдение:

  • Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование;
  • Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето.
Тренинги

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – дейности за децата от III и IV възрастова група

ДЕЙНОСТ 1