НАЦИОНАЛНА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ДЕЙНОСТ 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
06.10.2022г.

Днес, 06.10.2022г., в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Пазарджик се проведе разяснителна кампания по проект АПСПО – Дейност 5: „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“. Участници – 60 родители на деца от уязвими групи, представители на обществените съвети и на училищните настоятелства, родители на деца, посещаващи детски градини и училища, в които се обучават деца от уязвими групи и/или деца със СОП, родители на деца от етническите малцинства от детските градини и училища с подготвителни групи от община Пазарджик. Разяснителната кампания се проведе от определените от ЦОИДУЕМ психолог Ивайло Иванов и мотиватор Наташа Асенова при висока активност и в съответствие с разработения от ЦОИДУЕМ тематичен модел и определен график. В осигурените 2 кафе-паузи родителите споделиха удовлетвореността си от участието в дейност 5 по проект АПСПО.

                                                                                            
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
ДЕЙНОСТ 1 „ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ“
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

В началото на учебната 2021 – 2022 учебна година се сформира група от седем деца от уязвими групи от трета и четвърта възрастова група, със сходни потребности, които не владеят или слабо владеят български език. Заявката за участие в проекта, относно необходимостта  от осигуряване на допълнителни условия за обучение по български език и включване на децата в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 1 „Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи “бе одобрена и на всяко дете се предвидиха 8 пакета с по 10 педагогически ситуации, които да се осъществят в учебно време и 2 пакета по 10 ДФПВ, които да се проведат в неучебно време.

Дейностите се проведоха по график. Така всички предвидени 8 пакета в учебно време се реализираха в периода от 16.09.2021г. до 26.04.2022г.  и 2 пакета ДФПВ   от 01.06.2022г. до 15.06.2022г. След приключване на всеки пакет от по 10 педагогически ситуации на всяко дете се издаде удостоверение за участие в допълнително обучение по български език проведено в учебно време извън часовете по учебния план и за всеки 10 проведени ДФПВ, проведени в неучебно време.

На 16.09.2021г. стартира изпълнението на дейностите с пакет от 10 занятия,  свързани с формиране на умения за общуване като се използват книжовни форми на българския език,който приключи на 30.09.2021 г.

От 07.10.2021г. до 27.10.2021г.  се проведоха дейностите по Пакет 2, като отново се наблегна на развитие на уменията за общуване на българския език.

Дейностите по Пакет 3 се проведоха от 02.11.2021г. до 25.11.2021г.

Педагогически ситуации,  свързани с подготовка за четене и писане по Пакет 4 се проведоха от 01.12.2021г. до 22.12.2021г.

Пакет 5 – от 10.01.2022г. до 28.01.22г.- дейности, свързани със слушане, разбиране и възпроизвеждане на текст.

Работата по проекта продължи с дейности,  свързани с подготовка за четене и писане по Пакет 6 от 07.02.2022г. до 04.03.2022г.

Пакет 7 също стартира с педагогически ситуации,  свързани с подготовка за четене и писане на 07.03.2022г. и приключи на 28.03.2022г.

Последният 8-ми пакет на педагогически ситуации в учебно време беше в периода от 11.04.2022г. до 26.04.2022г. –  работата, насочена към възприемане и интерпретиране на литературни произведения – приказки и стихотворения, към формиране на умения за участие в разговори, конструиране на кратки прости изречения.

Родителите показаха мотивираност за включването на децата им в дейностите по проекта и от възможността да се обучават допълнително по български език. Петима от родителите се включиха в обучение по Дейност 4 „Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на родители на деца от уязвими групи“.

Децата редовно посещаваха занятията, с желание се включваха в предложените им дейности и проявяваха  активност. Формираха се умения за общуване на книжовен български език като бе създаден емоционален комфорт и условия за изява на индивидуалния потенциал на  децата. Те придобиха навици за учебен труд. Подготвиха се за овладяване на четенето и писането. Демонстрираха начални графични умения. Придобиха компетентности за съставяне на изречения и разказ по картина, за описание на предмет.

Допълнителното обучение по български език по проект АПСПО допринесе за повишаване на  езиковата  и литературната компетентност на децата, достигна  се едно по-високо ниво на умение за общуване на български книжовен език , което ще им даде равен старт при постъпване в първи клас.

За всяко дете се закупуваха необходимите учебни помагала и дидактични материали, съобразени със заложените теми за всеки пакет.

От 01.06.2022г. работата продължи с осъществяване на допълнително обучение по български език 2 пакета с по  10 допълнителни форми на педагогически взаимодействие (ДФПВ), проведени в неучебното време на учебна 2021/2022 година, като на ден се провеждаха по 2 ДФПВ.

Пакет 1 ДФПВ – от 01.06.2022г. до 07.06.2022г.

Пакет 2 ДФПВ – от 08.06.2022г. до 15.06.2022г.

Обучението по проект АПСПО  през учебната 2021/2022 година започна на 16.09.2021г. и  приключи на 15.06.2022г.