ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – 2019/2020 ГОДИНА

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ – I А КЛАС – РЪКОВОДИТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ДЖАРОВА

                           В проекта бяха включени пет ученика, които се нуждаеха от допълнително обучение по български език и литература. Дейностите бяха планувани така, че да се допълнят пропуските, да се мотивират учениците да учат  и да се намали риска от преждевременно отпадане от училище.

                           Учениците четоха, писаха, разказваха и съчиняваха. Споделяха своя опит и преживявания. Изразяваха своето отношение и засвидетелстваха своята любов към буквите и азбуката. Материалите и работните листове бяха събирани в портфолио на ученика.

                           Допълнителното обучение по БЕЛ помогна да преодоляване на пропуските на учениците.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

проведен през учебната 2020-2021 година

Ръководител на група:  Зорница Личева Кузева

Група: за допълнително обучение по български език и литература – VI клас

Допълнително обучение за периода: 20.10.2020г. – 09.06.2021г.

Дейносттите по проект „Подкрепа за успех“ стартираха и през учебната 2020-2021 година. Беше сформирана нова група за допълнително обучение по български език и литература за ученици от VI клас. Занятията стартираха на 20.10.2020г. и те са предназначени за ученици, констатирани с обучителни затруднения  по български език и литература. Предвидени са общо 60 часа по проекта, като той трябва да завърши на 09.06.2021г.

В състава на клуба  влизат 5-ма  ученици от VI а  клас със затруднения и дефицити по български език и литература. Клубът има за цел да попълни пропуските в знанията на учениците, да усъвършенства уменията им за извличане на информация от различни по вид текстове чрез слушане и четене, да подобри функционалната им грамотност. Цели се учениците да изградят умения за създаване на собствени текстове, да  повишат литературната и езиковата си култура,  да се усъвършенстват и прилагат правилно правоговорните, правописните и пунктуационните  правила и норми на книжовния български език, да се дообогати речниковият запас от думи на учениците.