Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик обявява свободно работно място за:

Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2021/2022 година.

ОБЯВА