ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Да бъдем дигитални“

Ръководител: Сашка Дикова

I.Цели:

Повишавене на дигиталната компетентност и уменията на учениците

II.Очаквани резултати:

Формиране и развитие на дигитални компетентности. Усвояване на практически умения. Стимулиране на развитието на творческия потенциал на учениците.

В клуба участваха 16 (шестнадесет)  ученика от V а клас 14(четиринадесет) и от VII а клас 2(двама).

Дигиталните компетенции са сред осемте ключови компетенции и се отнасят до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота.
Учениците придобиха компетентности да общуват дигиталното пространство.
Да спазват етикет и протокол на общуване.
Да защитят устройствата и личните си данни в електронна среда.
Да приложат усвоени похвати за изработването на: поздравителен адрес, презентация( всеки сам изработи своят слайд), грамота , стикер и банер.

Всички участници успешно завършиха обучението от 70 учебни часа по ключови дигитални умения за основно ниво на владеене на дигитални компетентности за периода 18.12.2019г. – 26.06.2020г.

Научи повече
Презентация
Документи