През учебната 2018/2019 година учениците от IIIа клас бяха избрани за клас на месец март от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пазарджик.

Учениците, съвместно с класния ръководител Сашка Каменска и госпожа Христова, учител по английски език написаха писмо до комисията и участваха в конкурс под мото „Бъди отговорен- бъди в час“. В него учениците разказаха за приятелството си с една своя съученичка – Пламена Ангелова, която е едно прекрасно, специално дете. За желанието им винаги да са в помощ и съпричастни на Пламенка, както  и за нейната обич към всички. Учениците разказаха и за многото интердисциплинарни уроци, които проведохме пред множество гости, тъй като са първият и единствен за тази година иновативен клас.