Във връзка с изпълнение на дейностите от Раздел VII и чл.74, ал.2 от Указанията по проект BG05М2ОР001 – 2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик се проведе информационна кампания със следните дейности:

1. Тематичен педагогически съвет „Подбор и прилагане на адекватни мерки за ограничаване на отсъствията от училище по неуважителни причини на децата от III и IV възрастови групи и на учениците от I – VII класове от уязвимите групи.“ с участието на учители, непедагогически персонал, представители на родителските тройки.

2. Изработиха се образователни плакати „Моят избор“ и се поставиха на видни места в училището.

3. Изработиха са брошури под формата на човешка длан „Моят правилен избор“, съдържаща поучителен разказ за значението на добиване на знания и умения.

4. Изработи се презентация – Ролята на медиатора за правилния избор – „Невежество или образование? Изборът е Ваш!“ и се проведе  информационна кампания сред учениците от V-VII клас, съпроводена от дискусия върху показаната от медиатора презентация и поуката от брошурата „Моят правилен избор“.

Презентация Медиатор

5. В резултат на активното участие в дискусията учениците създадоха изложба на тема „Невежество или образование? Изберете сами!“, посетена от родители, ученици и приятели на училището.

 

6. В заключителния етап на 31.05.2022г. се проведоха класови родителски срещи  V-VII клас и тържества за приключване на учебната година в начален етап, на които се представи презентацията на медиатора, раздадоха се брошурите „Моят правилен избор“ и се обсъдиха образователните плакати „Моят избор“.

     

7. Учениците от VI и VII клас участваха в организирани междуучилищни събития по кариерно ориентиране в Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик и Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик.