Екипът на ОУ „Христо Ботев“

Полезна информация за екипа.

Директор

ТЕОДОРА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ТЕОДОРА ХРИСТОВА ХРИСТОВАДиректор
Портфолио

Учители

ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА БОГАЛИНОВА
ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА БОГАЛИНОВАСтарши учител в детска градина
Ръководител на трета и четвърта възрастова група
Портфолио
ДИМА БОРИСЛАВОВА МАРАТИЛОВА
ДИМА БОРИСЛАВОВА МАРАТИЛОВАУчител начален етап
Класен ръководител на I а клас
Портфолио
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА МИЛЧОВА СТОЯНОВА Старши учител начален етап
Класен ръководител на III а клас
Портфолио
САШКА СИМЕОНОВА КАМЕНСКА
САШКА СИМЕОНОВА КАМЕНСКА Старши учител начален етап
Класен ръководител на IV а клас
Портфолио
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВАУчител БЕЛ и История и цивилизации
Класен ръководител на V а клас
Портфолио
ТЕОДОРА ИВАНОВА КОМСИЙСКА
ТЕОДОРА ИВАНОВА КОМСИЙСКАСтарши учител чужд език
Класен ръководител на VI а клас
Портфолио
МЕГЛЕНА СТЕФАНОВА МАРАТИЛОВА
МЕГЛЕНА СТЕФАНОВА МАРАТИЛОВАУчител Математика
Портфолио
РОЗА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВАУчител География и икономика
Портфолио
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВАУчител Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и ООС, Физика и астрономия
Портфолио
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВУчител Физическо възпитание и спорт
Портфолио
ПЕТЯ ТОДОРОВА ГЕНУРОВАУчител начален етап в ГЦОУД
Портфолио
СЛАВКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
СЛАВКА ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА Учител начален етап в ГЦОУД и логопед
Портфолио
ИВО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
ИВО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВСтарши учител начален етап в ГЦОУД
Портфолио
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА БАЙГЪНОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА БАЙГЪНОВА Старши учител прогимназиален етап в ГЦОУД
Портфолио
МАРИЯ СПАСОВА ДЕЧЕВАРесурсен учител
Портфолио
ГАВРИЛ ИВАНОВ ПЕНЧЕВПсихолог
Портфолио

ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВАСчетоводител
Портфолио
ЙОРДАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ШАЛДЪРОВА
ЙОРДАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ШАЛДЪРОВААдминистративно технически секретар
Портфолио
ВАСИЛКА МИТРОВА ГАНЕВА
ВАСИЛКА МИТРОВА ГАНЕВА Домакин
Портфолио
СТОЯН АТАНАСОВ СТАМОВПортиер
Портфолио
ИВАН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВОгняр
Портфолио
ЖЕНИ АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВА
ЖЕНИ АЛЕКСАНДРОВА ЗДРАВКОВАХигиенист
Портфолио
МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВАХигиенист
Портфолио

Искате ли да станете част от екипа ни?

Пишете ни сега!