Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

През учебната 2020/2021 година в Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се включиха 40 ученици от начален етап, разпределени в 8 групи. Те придобиха базови умения за обучение от разстояние в електронната среда чрез платформата „Microsoft Teams“.

През учебната 2021/2022 година участието в Дейност 2 по проекта продължи с включването на 20 първокласници, разпределени в 4 групи. Те също придобиха базови умения за обучение от разстояние в електронната среда чрез платформата „Microsoft Teams“.