Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Обучението по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата дава широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението обучаемите имаха възможността да се запознаят подробно с функционалностите на електронната

среда ,,Microsoft  Teams ”. Обучението изгради у обучаемите възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и им помогна да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

През учебната 2020/2021 година в Дейност 2 на проекта се взеха участие 40 ученици от I до IV клас.

       

През учебната 2021/2022 година в Дейност 2 на проекта се взеха участие 20 ученици от I клас, а през 2022/2023 – 23 първокласници и новопостъпили ученици.

     

През учебната 2023/20224 година в Дейност 2 на проекта се взеха участие 17 ученици от I клас